Hygienické podmínky

Hygienické podmínky – ochrana a provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020

 

(Hygienické podmínky vychází z metodických doporučení MŠMT)

 

 1. MŠ při Hamzově léčebně

 

 • Pedagogičtí pracovníci předkládají pro vstup na pavilón M, kde je třída MŠ, čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního oddělení.
 • Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s kategorizací osob s rizikovými faktory.
 • Při cestě do a ze školy mají děti a jejich doprovod zakryta ústa a nos ochrannými prostředky; je dodržován odstup 2 metry.
 • Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a jen po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy mít roušky v prostorách školy nemusí.
 • K dispozici je tekoucí voda s pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky.
 • Při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atp. se používají jednorázové rukavice.
 • Větrá se minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Průběžně pedagogičtí pracovníci provádí dezinfekci povrchů a předmětů (kliky, spínače světla, vodovodní baterie, klávesnice a myši, telefony, hračky, lavice atd.).
 • Jedenkrát denně probíhá úklid a dezinfekce pracovníky léčebny včetně vyprázdnění košů na odpadky.

 

 1. ZŠ při Hamzově léčebně

 

 • Pedagogičtí pracovníci předkládají pro vstup na pavilóny E a M čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního oddělení.
 • Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s kategorizací osob s rizikovými faktory.
 • Bezinfekčnost je zajištěna ze strany léčebny, žáci jsou ke vzdělávání doporučeni ošetřujícím lékaře, není nutné duplicitně prohlášení o bezinfekčnosti vyžadovat.
 • Při cestě do a ze školy mají děti a jejich doprovod zakryta ústa a nos ochrannými prostředky; je dodržován odstup 2 metry.
 • Žáci jsou při zahájení pobytu ve škole upozorněni na hygienické předpisy o čemž se v třídní knize provede zápis.
 • O účasti žáků se vede docházka.
 • Všichni žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky (nevztahuje-li se na ně výjimka z této povinnosti).
 • Každý žák má s sebou 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.
 • Neprodleně po přezutí, případně po příchodu do třídy, musí každý použít desinfekci na ruce. Doporučuje se předchozí umytí rukou (důkladně 20 – 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák na jednu lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí nosit roušky i ve třídě.
 • Po sejmutí roušky je použitá rouška uložena do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, desinfekcí v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky.
 • Při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atp. se používají jednorázové rukavice.
 • Větrá se minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Průběžně pedagogičtí pracovníci provádí dezinfekci povrchů a předmětů (kliky, spínače světla, vodovodní baterie, klávesnice a myši, telefony, hračky, lavice atd.).
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Úklidový personál je poučen a informován o hygienických zásadách, důkladné čištění všech místností, kde se žáci a pedagogové nacházejí, probíhá jednou denně.
 • Odpadkové koše se kontrolují průběžně, vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest a dalšími příznaky odpovídajícími známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud se u zaměstnance či žáka vyskytnou příznaky v průběhu pobytu ve škole, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu (žáci za asistence doprovázející osoby). Současně je kontaktováno vedení léčebny, případně zákonní zástupci, hygienická stanice a další.

 

 1. Speciální ZŠ

 

 • Žáci jsou až do 30. 6. 2020 vzděláváni distančně, není povolena jejich osobní přítomnost ve škole

 

 1. Praktická škola dvouletá

 

 • Žákům posledního ročníků praktické školy dvouleté je umožněna osobní přítomnost za účelem konzultací k přípravě na závěrečné zkoušky a vykonání závěrečných zkoušek.
 • Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s kategorizací osob s rizikovými faktory.
 • Před zahájením konzultací se žáci a jejich zákonní zástupci (u nezletilých) prokáží čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud toto prohlášení nebude podepsáno, žákovi nebude umožněna osobní účast ve škole.
 • Při cestě do a ze školy mají děti a jejich doprovod zakryta ústa a nos ochrannými prostředky; je dodržován odstup 2 metry.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci jsou při zahájení pobytu ve škole upozorněni na hygienické předpisy o čemž se v třídní knize provede zápis.
 • O účasti žáků se vede docházka.
 • Všichni žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky (nevztahuje-li se na ně výjimka z této povinnosti).
 • Každý žák má s sebou 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.
 • Neprodleně po přezutí, případně po příchodu do třídy, musí každý použít desinfekci na ruce. Doporučuje se předchozí umytí rukou (důkladně 20 – 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák na jednu lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí nosit roušky i ve třídě.
 • Po sejmutí roušky je použitá rouška uložena do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Při nácviku praktických činností musí být dbáno kontrolovaného předávání nářadí, pomůcek, materiálu atp. s využitím desinfekce a jednorázových rukavic na straně pedagoga.
 • Větrá se minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Je vhodné trávit přestávky venku na školní zahradě.
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, desinfekcí v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky.
 • Při přípravě jídla, likvidaci odpadů atp. se používají jednorázové rukavice.
 • Větrá se minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Průběžně pedagogičtí pracovníci provádí dezinfekci povrchů a předmětů (kliky, spínače světla, vodovodní baterie, klávesnice a myši, telefony, lavice atd.).
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Úklidový personál je poučen a informován o hygienických zásadách, důkladné čištění všech místností, kde se žáci a pedagogové nacházejí, probíhá jednou denně.
 • Odpadkové koše se kontrolují průběžně, vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest a dalšími příznaky odpovídajícími známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud se u zaměstnance či žáka vyskytnou příznaky v průběhu pobytu ve škole, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu (žáci jsou do příchodu zákonného zástupce izolováni v samostatné místnosti nebo venkovním prostoru školní zahrady). Kromě zákonných zástupců (v případě žáka) je o této skutečnosti informována také hygienická stanice.

 

Závěrečné zkoušky

 

Vyjma výše uvedeného se uplatňují tyto hygienické a organizační pokyny:

 

 • V souladu s oznámením školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas
 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Do budovy lze vpustit i další osoby, které se chtějí zúčastnit zkoušek v rámci zásady veřejnosti ZZ (vždy však do počtu, který umožní zachování bezpečných rozestupů 2 m a maximálního počtu 15 osob (včetně zkoušeného a členů zkušební komise).
 • V případě praktické zkoušky se z důvodu ochrany zdraví veřejnost nepřipouští.
 • Žák znovu odevzdá aktuální čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Má-li žák příznaky infekce dýchacích cest či jiné příznaky odpovídající známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstupovat. Svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů. Poté má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem.
 • V průběhu ústní zkoušky nemusí žáci ani členové zkušební komise nosit roušku je-li zachován rozestup 2 metry.
 • Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard (např. rukavice)
 • V případě nástrojů nebo předmětů musí být provedeno vydezinfikování a to tak, aby nedošlo k poškození věci.
 • Po vykonání zkoušky žák co nejdříve opustí budovu školy.
 • Termíny konání závěrečných zkoušek:

 

Praktická část ZZ: 12. června 2020 v 8:00

Ústní část ZZ: 19. června 2020 v 8:00

 

 

 1. Speciálně pedagogické centrum

 

 • Pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s kategorizací osob s rizikovými faktory.
 • S nezletilým klientem (dítětem) se jako doprovod dostaví pouze jedna osoba (zákonný zástupce)! Dalšímu doprovodu (ani sourozenci) není umožněn vstup do budovy.
 • Před vstupem na pracoviště odevzdá zákonný zástupce nezletilého klienta nebo zletilý klient vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a dalších známých příznaků COVID-.
 • Je bezpodmínečně nutné dodržovat zvýšenou hygienu - použití virucidních prostředků pro desinfekci rukou při příchodu a následné pečlivé a častější mytí rukou mýdlem a teplou vodou!
 • Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, desinfekcí v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky.
 • Nezletilý klient i jeho doprovod mají po vstupu do budovy ve všech prostorách krytá ústa a nos rouškou (při vstupu do centra obdrží zpravidla rodič i klient jednorázovou roušku) po celou dobu jejich přítomnosti v budově. Rouška nesmí být provlhčená – v tomto případě je nezbytné roušku vyměnit (sejmutou roušku si každý klient ukládá do igelitového sáčku). U dětí, jež nezvládají mít zakrytá ústa z podstaty jejich onemocnění, se budeme domlouvat individuálně na dalším postupu. O této skutečnosti je třeba informovat při domlouvání termínu vyšetření.
 • Klienti budou objednáni na konkrétní hodinu k jednotlivým pracovnicím centra s časovým odstupem (pro úplné vyloučení jejich kontaktu).
 • Zákonný zástupce nezletilého klienta nebo zletilý klient je vybaven vlastními psacími potřebami igelitovým sáčkem na uložení roušky.
 • V případě potřeby mohou být klienti zaměstnancem organizace vyzváni, aby si opakovaně vydezinfikovali nebo umyli ruce.
 • Při nedodržování těchto opatření nemůže být služba poskytnuta a po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je nedodržování těchto opatření důvodem k ukončení poskytování poradenské služby a k vykázání klienta a jeho doprovodu z budovy pracoviště.
 • Větrá se minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut. Důkladné vyvětrání je nutné po každé návštěvě klienta
 • Pedagogové používají k ochraně tyto pomůcky chránící dýchací cesty: rouška, štít, přepážka z plexiskla.
 • Používané pomůcky se průběžně dezinfikují, pedagogové s nimi manipulují za použití jednorázových rukavic. Po použití rukavic jsou tyto rukavice odhozeny do uzavíratelného koše.
 • Průběžně pedagogičtí pracovníci provádí také dezinfekci povrchů a předmětů (kliky, spínače světla, vodovodní baterie, klávesnice a myši, telefony, lavice atd.).
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Úklidový personál je poučen a informován o hygienických zásadách, důkladné čištění všech místností, kde se žáci a pedagogové nacházejí, probíhá jednou denně.
 • Odpadkové koše se kontrolují průběžně, vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.
 • Pokud se u zaměstnance či klienta vyskytnou příznaky v průběhu pobytu ve škole, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Kromě zákonných zástupců (v případě klienta) je o této skutečnosti informována také hygienická stanice.

 

Ve Skutči, 11. května 2020

Mgr. Bc. Petr Vtípil, ředitel

 

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo