Služby SPC

CÍLOVÁ SKUPINA

  • děti, žáci, studenti se sluchovým postižením, narušenou komunikační schopností, mentálním postižením, poruchou autistického spektra

SLUŽBY

  • Poskytování služeb a jejich rozsah je dán platnými právními předpisy.

  • DIAGNOSTIKA, PORADENSTVÍ, INTERVENCE                                 

 

DIAGNOSTIKA

Hlavní náplň naší práce spočívá v diagnostice vzdělávacích potřeb dětí a doporučování vhodných vzdělávacích opatření.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ: Speciální pedagožky centra provádějí speciálně pedagogickou diagnostiku, posuzují vzdělávací potřeby dětí na základě přímé práce s dítětem, později při návštěvách ve škole, kam dítě dochází.  Vycházejí samozřejmě také z lékařské a psychologické diagnostiky. K celému procesu patří i podrobné seznámení se s osobní, rodinnou a školní anamnézou dítěte a s jeho zdravotní dokumentací. Speciálněpedagogické vyšetření probíhá buď ambulantně v SPC nebo v terénu (ve škole, v rodině apod.). Hlavním úkolem je stanovit aktuální schopnosti a dovednosti žáka, zjistit jeho silné a slabé stránky. Následně výsledky vyšetření zohlednit v doporučení vydaném pro další vzdělávání žáka. V doporučení je stanovena míra využití podpůrných opatření při vzdělávání. Jedná se např. o redukci učiva, zkrácení délky vyučování, podporu asistenta pedagoga, motivaci, vizuální podporu, strukturalizaci, alternativní komunikaci a řadu dalších opatření dle potřeb klienta.

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ Psycholožka centra provádí komplexní psychologickou diagnostiku, která je podkladem pro doporučení pro školní práci. Účelem psychologického vyšetření je zjistit aktuální dovednosti žáka – zejména aktuální vývojovou úroveň, míru intelektu. Dále probíhají vyšetření žáků (klientů našeho centra) v předškolním věku s ohledem na školní zralost, vyšetření zaměřená na profesní orientaci (před ukončením povinné školní docházky). Vyšetření probíhá buď ambulantně v prostorách SPC případně v terénu (nejčastěji ve školním zařízení, které dítě navštěvuje) a po dohodě se zákonnými zástupci. Doba trvání vyšetření je závislá na schopnosti klienta spolupracovat – nejčastěji se doba vyšetření pohybuje v rozmezí 45-90 minut přímé práce. Součástí vyšetření je také konzultace se zákonnými zástupci dítěte, případně konzultace s pedagogy. Výsledky vyšetření jsou sepsány ve Zprávě z psychologického vyšetření, která je na základě Informovaného souhlasu distribuována zákonným zástupcům. Dle povahy zprávy jsou výsledky konzultovány se zákonnými zástupci, případně s pedagogy.

 

PORADENSTVÍ

SLUŽBY PEDAGOGŮM: Konzultace s pedagogickými pracovníky probíhá ambulantně v SPC nebo v terénu (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ). Náplní konzultací je konkretizace a aktualizace podpůrných opatření uplatňovaných při vzdělávání žáka, jež jsou nezbytná pro jeho úspěšnou školní docházku. Zahrnují například náměty aplikaci doporučených metod pro žáka, úpravy v organizaci vzdělávání, využívání AAK, speciálních vyučovacích pomůcek, konzultace k IVP a pod.

KONZULTACE S RODIČI: Konzultace s rodiči je zaměřená na témata, která zákonný zástupce cítí jako aktuální. Konzultován je především stávající i plánovaný průběh vzdělávání dítěte, komunikační a sociální dovednosti dítěte, zvláštnosti v chování, popřípadě problémové chování dítěte a práce se zájmy a motivací. Na základě konzultace mohou být stanovena další opatření, hospitace ve škole, či školském zařízení, speciálně pedagogické nebo psychologické vyšetření, apod.

INTERVENCE

 

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo