Projekty

1. Tranzitní program ve Speciální škole Skuteč

(Registrační číslo :CZ.02.3.X/0.0/0.0/19_077/0016785)

Projekt podpořen v rámci výzvy v rámci Výzvy č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Cílem realizace projektu je podpora  sociálního začleňování, boj proti všem formám diskriminace, prosazování rovných příležitostí a zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání žáků s SVP- formou tranzitního programu a jeho implementací do školního vzdělávacího programu. Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky. Celková výše podpory: 3 031 261, 25 Kč.

 

 

2.  KUBA - Když učení baví

(Registrační číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015157)

Projekt podpořen v rámci výzvy 02_18_063 Šablony II Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro ZŠ a školní družiny. Cílem realizace projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím aktivit: DVPP, Tandemová výuka, Zapojení ICT technika do výuky, Využití ICT ve vzdělávání, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Projektové dny ve škole a, mimo školu, Klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub. Celková výše podpory: 523 426,- Kč.

 

 

3. Učíme se spolu

(Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007461)

Projekt podpořen v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ. Hlavními aktivitami vedle vzdělávání pedagogů pro oblast čtenářské a matematické gramotnosti jsou vzájemná spolupráce, tandemová výuka, čtenářský klub pro žáky, klub zábavné logiky a deskových her a v neposlední řadě doučování žáků a příprava žáků na vyučování. Celková výše podpory: 206 878,- Kč.

 

 

4. Využívání nových metod a forem práce u žáků s SVP v Pardubickém kraji

(Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0003)

Projekt svým komplexním přístupem přispíval ke zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzděl.
potřebami (SVP) ve více oblastech. Pro svůj obsah a rozsah činností byl velmi náročný z hlediska odborného a
organizačního zajištění.
Projekt se zaměřoval na zlepšení podmínek inkluzivního vzdělávání žáků.Tvorbou metodické příručky objasnil
problematiku úlohy asistenta pedagoga ve školách a školských zařízeních, nabídkou praktických seminářů,
ukázkového DVD a náslechových hodin ve třídách s žáky s SVP umožnil výměnu zkušeností
pedagogických pracovníků s AP v celém Pardubickém kraji.
V souvislosti s realizací projektového vyučování projekt podpořil rozvoj nových forem a metod práce u žáků s
SVP. Zaměřil se rovněž na praktické využití výpočetní techniky a výukového software při práci s dětmi a žáky s
SVP. V neposlední řadě podpořil realizaci pracovně terapeutických dílen pro žáky s těžkým zdrav. postiž.,
zaměřil se na jejich individ. rozvoj a integraci do společnosti.

Projekt byl realizován od března roku 2011 a byl ukončen v únoru 2015. Od března 2015 do konce února 2017 probíhá udržitelnost tohoto projektu, v rámci které škola pokračuje v aktivitách projektu.

 

5. Zkvalitnění výuky na SpZŠ Skuteč

(Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0116) (tzv. EU Peníze školám)

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce a zavedením programu primární prevence.

Projekt byl realizován od září roku 2011 do února 2013.

 

6. Máme dveře dokořán

(Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.13/01.0002)

Projekt se zaměřil na zvyšování rovných příležitostí žáků se speciálně vzdělávacími potřebami zejména z oblasti romského etnika, žáků zdravotně znevýhodněných a žáků znevýhodněných sociálně. Rozvojem jednotlivých klíčových kompetencí podpořil harmonický rozvoj osobnosti výše uvedených skupin žáků a jejich budoucí uplatnění v profesním životě.

Projekt se dále zaměřil na rozšíření speciálně pedagogických služeb pro ZŠ a MŠ v regionu. Svými aktivitami pomáhal s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu.

Zaměřil se také na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciální pedagogiky.

Projekt byl realizován od ledna 2009 do prosince 2011 a byl podpořen částkou 5 144 493,- Kč.

Od ledna 2012 do prosince 2016 probíhá udržitelnost projektu, v rámci které škola pokračuje v nastavených aktivitách projektu.

 

7. Žijeme spolu - "Víme, kdo jsme a co chceme - 2".

Jednalo se o pokračování úspěšného projektu z roku 2007. Byl zaměřený na integraci romských žáků školy do hlavního proudu výchovně vzdělávacího procesu. V jeho náplni se objevilo rozvíjení doprovodných aktivit školy (školní klub a nabídka smysluplného využití volného času, spolupráce romských rodin se školou, podpora informačních a poradenských služeb v rámci profesního uplatnění.

Projekt proběhl v roce 2008 a byl plně hrazen z rozpočtu MŠMT.

 

8. Život nekončí základním vzděláním - "Jedeme dál"

Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků v oblastech: rozvíjení klíčových kompetencí, vytváření stejných příležitostí pro všechny žáky, další vzdělávání pedagogických pracovníků.

V rámci projektu došlo k vybavení odborných učeben, zařazování projektových týdnů zaměřených na budoucí profesní uplatnění našich žáků. Bylo zajištěno vzdělávání pedagogů, konektivita, tvorba výukových programů "šitých na míru" pro zdravotně handicapované žáky, zážitkové programy formou pedagogiky zážitku pro žáky i pedagogy, jazyková průprava i kurzy počítačové gramotnosti.

Projekt byl realizován v lednu 2007 až červnu 2008 a podpořen částkou 3 059 288,- Kč.

 

9. Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (od školního roku 2005/2006) pokračuje ve své činnosti i nadále díky programům VIP Kariéra.Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky V duchu definice .."napomáhat rovným příležitostem a investovat do lidských zdrojů..".

Jde o pracoviště,které poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou péči žákům,rodičům i pedagogům.ŠPP tvoří tým odborníků-speciální pedagog,výchovný poradce,metodik preventista patologických jevů. Významná úloha pracoviště spočívá v logopedické péči, v oblasti prevence sociálně patologických jevů a v oblasti poradenství, které nabízí také širší veřejnosti.

10. Žijeme spolu - "Víme, kdo jsme a co chceme".

Jednalo se o projekt podpořený MŠMT zaměřený na integraci romských žáků školy do hlavního proudu výchovně vzdělávacího procesu. Byl zaměřen na rozvíjení doprovodných aktivit školy (školní klub a nabídka smysluplného využití volného času, spolupráce romských rodin se školou, podpora informačních a poradenských služeb v rámci profesního uplatnění.

Projekt proběhl v roce 2007 (červenec až prosinec) a byl plně hrazen z rozpočtu MŠMT.

  • Projekt byl zaměřen na zvyšování rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména žáků sociálně znevýhodněných, zdravotně handicapovaných a žáků z romského etnika. Projekt realizoval tým pedagogů (speciální pedagogové, sociální pedagog, asistentka pedagoga, vychovatelka). Rozvojem klíčových kompetencí se snažil dosáhnout zlepšení příležitostí pro harmonický rozvoj osobnosti výše uvedené skupiny žáků a jejich budoucí uplatnění v životě.
  • Projekt se zaměřil na podporu aktivit zjištěných na základě dotazníkového šetření vedoucích k rozšíření speciálně pedagogických služeb ZŠ a MŠ regionu. Aktivitami pomáhal s integrací žáků se speciálně vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu.
  • Projekt se zaměřil také na další vzdělávání pedagogických pracovníků, kterým si prohloubily potřebné znalosti v oblasti speciální pedagogiky.

 

 

1) Učíme se spolu

(Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007461)

Projekt podpořen v rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ. Hlavními aktivitami vedle vzdělávání pedagogů pro oblast čtenářské a matematické gramotnosti jsou vzájemná spolupráce, tandemová výuka, čtenářský klub pro žáky, klub zábavné logiky a deskových her a v neposlední řadě doučování žáků a příprava žáků na vyučování. Celková výše podpory: 206 878,- Kč.

 

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo