Historie

Z kroniky školy

Zvláštní škola ve Skutči byla zřízena z podnětu p. prof. Kábele a rodičů dětí. Těch dětí ze Skutče a okolí, které dojížděly do poměrně vzdálené školy v Běstvině u Seče, kde musely trávit týden v internátní zvláštní škole. Kvůli svému mentálnímu postižení nemohly navštěvovat běžnou základní školu a zde byly vyučovány podle osnov se zredukovaným obsahem učiva.

U pana doktora Františka Kábele, CSc., profesora Univerzity Karlovy se v jeho bydlišti v Radčicích u Skutče zastavovali četní rodiče z okolí se žádostí o ambulantní vyšetření, konzultaci, o pomoc pro své děti postižené řečově, smyslově, mentálně či tělesně. Tak tedy p. prof. Kálebe svým jménem odborným a paní Huňáčkové ze Skutče jménem rodičů podali na Městský národní výbor ve Skutči v červnu 1990 písemný podnět ke zřízení zvláštní školy v tomto městě.

Rada MěNV rozhodla kladně. V té době zároveň ukončoval svou činnost Dům dětí, pionýrů a mládeže ve Skutči a tím byla poskytnuta budova s pozemkem. Po administrativních přípravách byla řízením školy pověřena pí Mgr. Věra Kovářová ze Skutče, speciální pedagožka, která měla zkušenosti s vyučováním mentálně a tělesně postižených dětí na ZvŠ při léčebně v Luži - Košumberku. Byla informována veřejnost. Město poskytlo dotace a stavební četu na plynofikaci budovy a částečné vybavení. Další část vybavení převzala škola od bývalého "uživatele" (Dům dětí), jinou část od základních škol v místě a okolí (ZŠ Komenského a ZŠ Luže, nářadí pro tělesnou výchovu zapůjčil místní oddíl ZRTV Jiskra Skuteč. Ovšem bylo potřeba i brigádnických hodin rodičů, paní ředitelky, budoucích učitelů a paní školnice s panem topičem (ba i dalších nezainteresovaných).

Takže podařilo se, a 1. 9. 1991 byla škola otevřena za přítomnosti dětí, všech jejich rodičů a hostů! V projevech paní ředitelky, pana starosty Blažejovského, pana profesora Kábele a pana Nekvapila z ONV se nejvíce ozývalo přání zdaru a radosti z učení.

Začínali učit páni učitelé Kroulíková, Románková z Luže, Jehlička, Ševčíková, Sodomková ze Skutče (někteří na částečný úvazek), a to 35 dětí ve 3 třídách v 1. - 6. ročníku. Provoz zajišťovala školnice a uklízečka paní Dudková a topič pan Dudek. Školní družinu vedla ZŠ Komenského. P. prof. Kábele převzal nad naší školou patronát. Zavedli jsme Mikulášskou nadílku, Vánoční besídku, účast na okresních závodech zvláštních škol v lehkoatletickém čtyřboji v Chrudimi a celoškolní celodenní výlet - vše se stalo tradicí.

Již příštím školním rokem (1992/1993) vzrostl zájem o naši školu a přihlásilo se do ní 60 žáků do 5 tříd v 1. - 8. ročníku, takže školní docházku dokončili 3 žáci a odešli se učit do odborných učilišť. Vzdělávání dětí posílila paní učitelka Ing. Vávrová ze Svratky.

O prázdninách byla upravena z nevyužité fotokomory dílna pro výuku pracovního vyučování a též upraven buldozerem pozemek pro vhodnější výuku tělesné výchovy a pěstitelských prací.

V dalších školních letech rozrostl počet žáků i počet tříd, dojíždělo vždy více než 70% žáků, každým školním rokem končilo povinnou školní docházku 5 - 13 žáků a většina se odcházela učit do odborného učiliště v Chroustovicích, Hradci Králové, Opočně, Rychnově i Dolní Rovni.

Přibývalo sportovních a jiných akcí. V lehkoatletických závodech v Chrudimi jsme byli každý rok úspěšní a např. v roce 2003 jsme přivezli 15 medailí, několikrát jsme postoupili do oblastního (tj. krajského kola) a dvakrát dokonce do republikového finále. V literární soutěži romských dětí v roce 1997 postoupila naše žákyně Vlasta Györgyová do finále, byla přijata manželkou prezidenta D. Havlovou na Hradě, psali o ní noviny a vystoupila ve zprávách ČT1.

Máme rádi školy v přírodě. Vystřídali jsme v různém ročním období různá místa - několikrát Lánov u Vrchlabí, Mladočov u Litomyšle, Juniorcentrum v Seči, v posledních letech pak kemp v Borové u Poličky. Učíme se 2 hodiny denně a pak střídáme činnosti zábavné, sportovní i poučné a poznávací. Jezdíme proto, aby děti ze sociálně slabších rodin (s příspěvkem od státu) měli možnost poznat prostředí jiné než domácí, učili se přizpůsobovat jiným podmínkám a situacím.

Na školních výletech jsme viděli ZOO ve Dvoře Králové, v Jihlavě i v Praze, hrady Bouzov, Košumberk, zámek v Litomyšli, Babiččino údolí, muzeum v Jilemnici, v Holicích a Poličce, Růžový palouček, vánoční Prahu, vánoční Pardubice, westernové městečko v Boskovicích, výstavy v Betlémě v Hlinsku a na Veselém Kopci, prohlédli jsme si Ležáky, svezli se lodí po Labi nebo si zařádili v zábavním parku Tongo v Hradci Králové.

Tradicí se staly zážitkové programy GO, ve kterých s žáky pracujeme pedagogikou zážitku (v ČR např. Lipnická škola). Smyslem kurzu je stmelení kolektivu, prevence nežádoucích jevů, sebepoznání žáků, naučit se jednat v zátěžových situacích. Učitelům pak skýtá možnost poznat se s žáky v jiném než školním prostředí a na společně strávený čas navázat v běžné výuce. Go kurzy jsme pořádalui také pro sborovnu. Projekt GO kurz pro žáky - "Týmová sborovna" byl doporučen jako vzorový projekt pro školy v chrudimském okrese.

Výuku zpestřujeme exkurzemi do okolí, exkurzemi do podniků a na úřady, návštěvami městského muzea, arboreta, výstavami ptactva a výlety s brannou tématikou. Absolvujeme plavecký výcvik, v tělesné výchově využíváme kromě našeho malého hřiště a rehabilitační a relaxační místnosti též městskou sportovní halu, stadion, krytý zimní stadion, plavecký bazén a koupaliště.

Samozřejmostí se stalo projektové vyučování, které většinou probíhalo v rámci projektů, které naše škola úspěšně získává především z fondů ESF EU a MŠMT. Jsou zaměřeny na podporu žáků se zdravotním a sociálním handicapem, na zkvalitnění příležitosti jejich vzdělávání a také budoucího povolání.

Na plný úvazek učili a odešli: pan učitel Jehlička, Sodomková, Románková, Kroulíková, Kunstová, akademická malířska Vítková, Šoupalová, Korytář, Beranová, Kovářová, Fousek, Vávrová, Dopitová, Kunst, Michálek, Ševčíková, Bukáčková, Slavíčková.

Učili na částečný úvazek nebo vypomáhali za nemocné a odešli: paní učitelka Hrušková, p. prof. Kábele, pan doktor Románek, paní učitelka Dostálová, Šafránková, Kučerová, Malá, Zábranská.

Odborní a osobní asistenti: Bc. Marek, pan Zelenka, slečna Chmelíková, Horáčková, paní Burešová, Letlová, Nekvindová.

Pro úplnost ve výčtu zaměstnanců školy uvádíme, že v provozu pracovala na částečný úvazek paní Soušková. Na škole v přírodě vypomáhala zdravotní sestra Kusá z Luže a MuDr. Dudová z Prahy.

K historii organizace školy budiž ještě uvedeno datum 1. 2. 2001, kdy byla zřízena funkce zástupkyně ředitelky (po zvýšení počtu tříd na 8) a vykonávala ji Mgr. Ševčíková. Další důležité datum pro školu bylo 1. 1. 2003, kdy došlo k přechodu do právní subjektivity. Třetí změnou bylo vyhlášení konkurzu zřizovatelem na místo ředitelky školy (5. 6. 2003). Přihlásila se paní učitelka Bc. Rybenská z našeho sboru, 2. 7. při konkurzu uspěla a po 12 letech vystřídala Mgr. Kovářovou. Jejím zástupcem se stal pan učitel Vtípil. Oba jsou ve vedení školy až do současné doby.

V posledních několika letech se škola zaměřila na poradenské služby, které realizovala prostřednictvím projektů financovaných z Evropského sociálního fondu. Jednalo se zejména o projekt Školního poradenského pracoviště z OP VIP - kariéra pod záštitou Institutu pedagogického poradenství. Škola dále získala dva velké projekty. Projekt "Jedeme dál" zaměřený na podporu a motivaci dalšího vzdělávání žáků byl podpořen částkou 3 miliónu (realizace v letech 2007-2008, Operační program Rozvoj lidských zdrojů). Druhým výši 5 miliónů pod názvem "Máme dveře dokořán" (realizace rok 2009-2012, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost), který se primárně zaměřuje na poradenství v rámci primárního vzdělávání. Škola dále získala několik menších projektů v oblastech prevence sociálně patologických jevů a integrace romské minority.

Posledním realizovaným projektem byl projekt s názvem „Zkvalitnění vzdělávání pro žáky s SVP v Pardubickém kraji

Od 1. ledna 2010 došlo ke změně zřizovatele školy a drobné změně názvu. Speciální základní školu Skuteč nadále zřizuje Pardubický kraj. Zároveň se změnou zřizovatele bylo při škole zřízeno speciálně pedagogické centrum se zaměřením na vady sluchu, které poskytuje služby celé spádové oblasti včetně služeb psychologa. SPC poskytuje služby také žákům s dalšími vzdělávacími potřebami než je oblast surdopedie.

Během letních měsíců r. 2010 proběhla výměna stávajících oken a dveří za plastová, byla upravena učebna informatiky. K další velké rekonstrukci došlo v období června - září roku 2012, kdy byla z důvodu havarijního stavu kompletně vyměněna střešní konstrukce, krytina a vyřešena nevyhovující statika podlahy půd a učebny informatiky. Současný stav je tak připraven na případnou půdní vestavbu.

V posledních třech letech škola realizovala projekt podpořený ESF OP VK částkou přesahující 6 milionů Kč s názvem „Zkvalitnění vzdělávání pro žáky s SVP v Pardubickém kraji.“ (realizace březen 2012 – únor 2015). V něm se škola zaměřila na realizaci pracovně terapeutických dílen pro žáky, společné aktivity žáků, rodičů a pedagogů, pokračovala v podpoře pracovní výchovy formou projektových týdnů – Devatero řemesel, zaměřila se na environmentální výchovu a v oblasti informačních a komunikačních technologií na zkvalitnění školního informačního systému, tvorbu e-learningu a vzdělávacích videomateriálů. Podstatnou část aktivit tvořila práce na Metodické příručce o práci asistenta pedagoga a ukázkovém praktickém DVD pro žáky MŠ, běžných ZŠ i speciálních ZŠ. Metodické materiály byly distribuovány mezi zájemce a jsou zveřejněny na školním webu v elektronické podobě.

Tradiční akcí naší školy je (zprvu vánoční) adventní výstava, na které již od roku 2005! prezentují žáci a učitelé naší školy své rukodělné dovednosti. Výstava je pestrá, každý rok nápaditá a našla si své věrné návštěvníky.

Od školního roku 2016/2017 byla při základní škole speciální otevřena třída pro přípravný ročník, do kterého se přihlásily 2 děti.

Od 1. září 2017 byla rozšířena nabídka vzdělávacích programů také o střední vzdělání. Do praktické školy dvouleté nastoupilo 5 žáků. V souvislosti s touto změnou došlo také ke změně názvu školy na Speciální základní škola a praktická škola Skuteč. Škola má 54 žáků a 27 zaměstnanců.

V srpnu 2018 došlo ke změně ve vedení školy. Paní ředitelka Mgr. Eva Rybenská se rozhodla dále nepokračovat ve funkci ředitelky a přešla na pozici speciálního pedagoga do speciálně pedagogického centra. Od 1. srpna 2018 se novým ředitelem školy stal stávající zástupce ředitelky, Mgr. Petr Vtípil. Jeho zástupcem byl jmenován Mgr. Jan Bejblík.

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo